روش نوین آب درمانی

  اثرآب درمانی وگذران اوقات فراغت جانبازان ومعلولین                 

یکی ازعرصه هائی که زندگی روزمره رابازنمائی می کندوقدرت ومقاومت رادرزندگی انسان هابه نمایش می گذاردعرصه فراغت است.گذران اوقات فراغت امروزه به مثابه حق برای فردمطرح می شودکه بتوانددرطول زمان فراغت به کاری آزادانه برای تفریح،لذت وتمدیدنیروی ازدست رفته بپردازد.

درحال حاضرنیزگذران اوقات فراغت به دلایل متعددی افزایش یافته است،بخشی ازاین دلایل عبارتنداز:رشدوتوسعه زندگی ماشینی،کاهش ساعت کاروفعالیت،ارتقای سطح آگاهی ها ودانش بشری وازهمه  مهمتروموثرتردگرگونی های فرهنگی وشکل گیری خاص تمایلات وعلایق انسان هااست.

اصولاهرجامعه ای،ازاقشاروگروه های گوناگونی بوجودمی آیدکه هریک باتوجه به وضعیت خویش درمراحل زندگی،دچارافت وخیزهای فراوانی می شوند.دراین راستا،تلاش وکوشش افرادوهمچنین جدیت آنها است که باعث می شود گروهی پله های ترقی وپیشرفت رایکی پس ازدیگری طی کنندوبه قله رفیع موفقیت دست یابندودرمقابل عده ای دیگردرپی مصائب وگرفتاری های روزگارکمرخم کنندوازحل وفصل مشکلات درمانده شوندوبه این ترتیب بدست فراموشی سپرده شوند.

اگرازتنوعات طبقاتی بگذریم،بایدبه این نکته اصلی اشاره کنیم که درحقیقت،مجموعه های اجتماعی درابعادجسمانی وروانی که به شکل های مختلف همچون جانبازان ومعلولین درجامعه وجود دارند،هریک براساس حوادث ومسائل مختلف دچارچنین عارضه هائی شده اند.

درطول تاریخ تعدادزیادی ازانسان ها،دراثرپیشامدهای مختلف دچارمعلولیت شده اندوهرگاه درمقطعی اززمان آتش جنگ،جامع ای رادربرگیرد،تعداداین مصدومان افزونترمی شودوگذران اوقات فراغت جانبازان ومعلولین نیزاهمیت زیادی پیدا می کند.

تعدادجانبازان به دلیل حوادث ووقایع دوران انقلاب وبروزجنگ تحمیلی هشت ساله میان ایران وعراق ازمیزان قابل توجهی برخورداراست.این گروه باتوجه به زمینه های اعتقادی واختصاصات منحصربه فرد،بازوی توانمندجامعه محسوب می شوندوچنانچه کارکردهای مثبت ومنفی این اوقات برای اقشارجانبازومعلول به خوبی معین شود،زمینه های لازم برای برنامه ریزی وبهره وری نحوه گذران اوقات فراغت آنان به منظوردستیابی به یک الگوی مناسب ،ازجمله مواردمهم درجامعه اسلامی محسوب می شود.

بنابراین هدف ازاجرای این تحقیق نحوه گذران اوقات فراغت جانبازان ومعلولین درترویج سلامتی باتاکیدبرفعالیت درآب ازطریق مطالعه وبررسی  وضع موجودوعوامل موثردرشکل دهی آن است.

 

نیازبه اوقات فراغت به گونه ای اجتناب ناپذیربه منزله یک ارزش برای تمام افرادجامعه وبعنوان یک پدیده اجتماعی وفرهنگی مطرح است مانندهرپدیده دیگربرجامعه تاثیرمی گذاردوازآن تاثیرپذیراست.

همه اقشارجامعه ازکودک تاکهن سال،ازسالم تاجانبازومعلول به تفریح،گردش وبهره گیری های مثبت جسمی وروحی ازاوقات فراغت خودهستند.درهمین راستا،اوقات فراغت پرارزش ترین سرمایه عمرآدمی ،مناسب ترین ومطلوب ترین موفقیت برای اندیشه وتفکرخلاق وتبلوررفتارهای مطلوب خوشایندفردی واجتماعی است.

نکته قابل توجه اینجاست که این قشرازجامعه اجبارابایدبه مبارزه وستیزدرجبهه های مختلف مشغول باشند.این گروه ازافرادبایددرجنبه های اقتصادی ،سیاسی،فرهنگی وغیره بپردازندوعلاوه برآن بتوانندبرمشکلات جسمی وروحی خویش فائق آیند.این وظیفه هم بس دشواروسنگین به نظرمی رسد.چون جانبازان ومعلولین همانندانسان های دیگرحق حیات دارندوازآنجاکه اساس ادامه زندگی فعال وبقای پویا،حرکت عرض اندام است،لذادرامرزمینه سازی وایجادمحیطی مناسب جهت این عزیزان بایدحداکثرتلاش رابه خرج داد.آنهابه نیروهای هدایت کننده وانگیزه دهنده نیازدارند،بایدتلاش کردتااین افرادبتوانندقدم اول راکه هماناپذیرش معلولیت است،درست بردارند،به این منظوربایدکاری کردکه دیدهانسبت به آنها هیچ تغییری نکندومانندسایرافرادجامعه باآنهابرخوردشود.

تربیت بدنی به عنوان یک نیاز فطری،اجتماعی وآموزشی بخش مهمی ازتعلیم وتربیت،رسالت بزرگی درتکامل جسمانی وروانی افرادبه عهده دارد،بنابراین،ورزش به عنوان یک ابزارتربیت بدنی ،گستره وسیعی است که نقش بسیارمهمی دربروزاستعدادهای روانی افرادداردوابزاری برای رسیدن به سلامت جسمانی وروانی است.امروزه ،تربیت بدنی وورزش درنگرش ماشیوه ای تربیتی است وهیچ یک اززمینه های تربیت بدنی به اندازه زمینه رشدروانی آن بحث انگیز نیست.

فعالیت درآب ازجمله ورزش های مفیدومفرح است که علاوه برموثربودن درامربهبودجسمی درارتقاءروحی وانبساط خاطرجانبازان ومعلولین اثرقابل ملاحظه ای دارد.ازاین رومعلولین رابه فوریت جذب کرده وویژگی های خودرانشان می دهد.

پاره ای ازارزشهای جسمی وروحی فعالیت درآب به اختصارتوضیح داده می شود.

1) طبق قانون ارشمیدوس به اثبات رسیده که کشش قوه جاذبه زمین برروی بدن درآب کاهش پیدامی کند،واین بدان معنی است که هرگاه جسمی درمایعی غوطه ورشودبه اندازه وزن مایع هم حجمش ازوزن آن کاسته می شودواصولاهرجسمی باوزن مخصوص کمترازیک می توانددرآب غوطه ورشود.ازاین قانون درخصوص شنای معلولین چنین استفاده می شودکه معلول بدون کوچکترین فشاری قادراست درآب شناوربماندوفعالیت های زیادی رابدون کمترین فشارانجام دهدکه اغلب این حرکات دربیرون از آب بسیار مشکل وشایدغیرممکن است.

2) تحقیقات علمی وتجربیات عملی ثابت کرده است که برای شناکردن نیازی به حرکت پاهانیست.

ازنظردرمانی ،ورزش درآب نسبت به سایرورزشهادارای ارزشهاوفوایدبیشتری است،زیراازنقطه نظرفیزیولوژیکی دورشته اقدامات راشامل می شودکه عبارتنداز:

الف)رشدوتوسعه ارگانیسم بدن

ب)رشدوتوسعه روانی حرکتی یااجرای حرکتی

علاوه برفوایدیادشده فعالیت درآب برای معلولین ویژگیهاوارزش های خاص دیگری نیزداردکه آگاهی ازآنهاضروری است.

ارزش های روانی شامل :

*احساس موفقیت:معلول درآب قادربه فعالیت هائی است که درخارج ازآن،چه برروی صندلی وچه برروی زمین به حالت نشسته ،امکان چنین کوشش هائی برایش وجودندارد.همین امراحساس موفقیت وتوانائی رادرمعلول بارورمی سازدکه ازنظرروانی دراوامیدمی آفریندویأس رادورمی سازد.

*افزایش قدرت اتکاءبه نفس:زمانی که  معلول مشاهده می کندکه مانندافرادسالم قادربه شناکردن است وتوانائی حرکت رابطورنسبی دارااست،این امردراثررشدوآگاهی علمی وعملی،پشتکاروپیگیری اش درروندبهبودجسمی اوموثربوده،سبب امیدواری می شودوقدرت اتکاءبه نفس اوافزایش می یابد.

فراهم کردن زمینه های مثبت بروزهیجانات روحی:یکی ازعوامل جذب جانبازان ومعلولین به این ورزش بازی های تفریحی است وازنظرروانی نیزمفیدمی باشد.مانندآب بازی،آب پاشیدن برروی یکدیگر،هل دادن دوستانه وغیره.این قبیل تفریحات سالم ودوستانه موجب بروزهیجانات شادی آفرین درمعلول می گرددکه به نوبه خودارتباط مستقیم بابهبودی جسمی نیزدارد.

استتارعلایم معلولیت وناتوانی:جانبازومعلول برروی صندلی چرخداریاعصادرهرکجاکه باشدبه سادگی وبه زودی مشخص می گرددوازاین روشرمگینی خاصی برای وی ایجادمی شود،حتی اگرفرهنگ جامعه به قدری رشدکرده باشدکه دیگران نظرترحم نداشته باشند.

ارزش های اجتماعی:

اگربپذیریم که معلولیت یک پدیده اجتماعی است،آن گاه بایددرجهت رشدفرهنگ اجتماع دررابطه بامعلولیت تلاش کنیم.

درموردارزش های اجتماعی فعالیت درآب می توان به مهمترین عوامل دراشاره کرد:

*توسعه فعالیت های گروهی وتأثیرکارجمعی

*تأثیردررشدافکاروادراک افرادجامعه نسبت به معلول

*به وجودآوردن امکانات بیشترجهت معلولین

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1391ساعت 4:42 قبل از ظهر  توسط محمدتقی  | 

ورزش در آب

محیط و تسهیلات استخر محل مناسبی برای تفریح و شادی است و ورزش را به کاری مفرح مبدل میکند.
"ورزش بیشتر" توصیه پزشکان به همه ما است، اما ممکن است شما جزو افرادی که به دلایل مختلفی چون آرتروز، اضافه وزن و یا شیوه زندگی بسیار کم تحرک، نگران تاثیر منفی ورزش بر استخوانها، مفاصل و ماهیچه هایشان هستند، باشید. شاید پذیرفتن این موضوع که به ورزش بپردازید اصلا برایتان ممکن نباشد، آن هم در آب. اما توصیه پزشکان به چنین افرادی همین است: ورزش در آب.

بسیاری از افراد حداقل به خاطر یکی از دلایل زیر به ورزش در آب میپردازند :

• تناسب و سلامت جسم : سیستم قلبی- عروقی مقاوم، ماهیچه های نیرومند و پرتوان، انعطاف پذیری، هماهنگی، چالاکی و تعادل همه از اجزاء تشکیل دهنده جسمی متناسب و سالم هستند که با پرداختن به ورزش در آب به دست می آیند و تقویت میشوند.

• جنبه های درمانی : ورزش در آب به افراد آسیب دیده، اشخاصی که در دوران پس از جراحی یا بیماری شدید به سر میبرند کمک میکند تا بهتر و سریعتر بهبود یابند.

• رهایی از تنش : ورزش کردن در یک محیط آرام بخش آبی به شما امکان میدهد تا تنشهای ناشی از کار، مشکلات و مسائل نگران کننده را فراموش کنید و به ذهن خود استراحت بدهید.

• آسایش : تاثیر خنک کننده و حالت ماساژ مانندی که از حرکت در آب به وجود می آید، به ورزشکار کمک میکند بدون احساس گرما یا خستگی، به انجام حرکات بپردازد.

• تفریح : محیط و تسهیلات استخر محل مناسبی برای تفریح و شادی است و ورزش را به کاری مفرح مبدل میکند.

چرا ورزش در آب؟
در آب بودن به خودی خود موجب میشود که شما ورزش کنید زیرا هر حرکت شما در واقع عملی برای غلبه بر مقاومت آب بر بدن شما است. البته منظور ما از ورزش در آب، شنا نیست. منظور انجام دادن حرکات ورزشی مانند پیاده روی، ایروبیک و نرمشهایی است که معمولا در خشکی انجام میگیرند.

ورزش در آب، اگر به طور صحیح انجام شود میتواند همانقدر که انجام این حرکات بر روی زمین موثرند، برای بدن مفید باشد. این ورزشها قدرت عضلانی، استقامت، نرمش و انعطاف پذیری و همچنین تعادل بهتر را برای ورزشکاران به ارمغان می آورند. پزشکان ورزش در آب را به دلایل زیر تجویز میکنند :

• نیروی رانش آب، تکیه گاه وزن بدن میشود. هنگامی که شما تا گردن در آب غوطه ور هستید، آب در حدود 90 درصد وزن شما را خنثی میکند و به طور قابل توجهی از فشار وزن بر روی مفاصل، استخوانها و ماهیچه ها میکاهد. شما به جای اینکه با تمام وزن خود بر روی زمین محکمی فرود بیایید، تنها با ده درصد وزن خود ایستاده اید. این خاصیت، میزان جراحات و آسیبهای حین ورزش را به شدت کم میکند.

• هنگام غوطه وری در آب، جریان خون سریعتر میشود و سلامت قلب و عروق شما را بهبود میبخشد.

• در صورتی که دچار آسیب دیدگی و تورم در بخشی از بدن باشید، فشار آب بر روی بدن از شدت تورم کاسته و درد را تخفیف میدهد.

• از آنجایی که آب محیطی متراکم تر از هوا است، شما با حرکت در آب مقاومتی از 4 تا 44 درصد بیشتر از مقاومت هوا را تجربه میکنید. ورزش در آب و غلبه بر این مقاومت، مانند آن است که وزنه هایی به دست و پای خود بسته باشید یا با دستگاههای وزنه دار به ورزش بپردازید، با این حسن که انجام این حرکات در آب کم خطرتر است.

• از آنجایی که نیروی جاذبه در آب کم میشود، شما در آب میتوانید آن دسته از حرکات کششی که انجام آن در خشکی برایتان ممکن نیست را انجام دهید.

• فشار عمق آب بر روی بدن، مفاصل، ماهیچه ها و اندامهای داخلی، در حین ورزش مانند یک ماساژ خوب، به تمام بدن آرامش بخشیده و مانع کوفتگی بدن میشود.

ورزش در آب برای چه کسانی مناسب است؟
هر کس میتواند به ورزش در آب بپردازد اما برای کسی که دارای یک یا چند نمونه از مشخصات زیر باشد، از هر ورزشی مناسبتر است :

• ابتلا به آرتروز یا هر مشکل مفصلی دیگر
• اضافه وزن یا چاقی مفرط
• بیشتر اوقات روز را در بی تحرکی سپری کند و به دنبال روشی ساده برای آغاز ورزش باشد
• در حال طی کردن دوران نقاهت بعد از آسیب دیدگی یا یک جراحی بوده و قصد دارد با اجازه پزشک به این ورزش بپردازد
• ابتلا به مشکلاتی در ناحیه پشت
• ضعیف بودن ماهیچه های پا
• بارداری
• سالخوردگی
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم خرداد 1389ساعت 7:50 قبل از ظهر  توسط محمدتقی  | 

هیدروتراپی : استفاده آب در درمان بیماریها می باشد.

تأثیرات درمان گرمابی (چشمه های آب گرم) به همان اندازه درمان در استخرهای سرپوشیده – آب گرم َ، سونا، پتوها، و غیره می باشد و مورد استفاده قرار می گیرد.

چشم اندازی بر تاریخچه هیدروتراپی:

Hydro ( مهمانخانه ای که د رمجاور آب معدنی ساخته می شود.) و Hydrothermal (چشمه های آب گرم)

متدهای سنتی در معالجه هستند و برای درمان بیماریها و آسیب ها توسط فرهنگ های بسیاری از قبیل روم باستان، چین و ژاپن از آب درمانی استفاده می شود و در حوالی این کشورها وجود داشته است. یونان باستان از استخرهای سرپوشیده درمانی برخوردار بوده است. آب در بین چین باستان و آمریکائیان بومی به عنوان یک عنصر سازنده مهم شفادهنده است.

راهبه باوارین پدر سباستین نیپ در قرن نوزدهم باعث شدند تا آب درمانی بارها مورد استفاده عموم قرار گیرد و برای همه شناخته شود. امروزه متدهای بسیار زیادی از هیدروتراپی کاربردی شامل استخر سرپوشیده، حمام بخار، دوش آب، پتو و فشرده سازی وجود دارد.

هیدروتراپی چگونه عمل می نماید؟

خاصیت بهبودی بخش و شفا بخش دارد که مبتنی است برخصوصیات ماشینی یا اثرات حرارتی. واکنش بدن به تحریکات گرما و سرما در برابر کاربرد گرمای طولانی به صورت ممتد و اعمال فشار به وسیله آّب است که باعث می شود هیدروتراپی موثر واقع شود. رشته های عصبی تحریکات عصبی را به قسمتهای عمیق پوست به سمت بدن انتقال می دهد تا جایی که باعث تحریک بدن می شود و  در برابر بیماریها مصون می گردد.

و همچنین بر روی تولید هورمونهای استرس تأثیر می گذارد و بر روی جریان خون و هضم گوارشی تأثیر می گذارد. و سرعت جریان خون را سرعت می بخشد. و حساسیت نسبت به درد را کم می کند. عمومأ گرما بدن را آرام می کند و به تدریج فعالیت ارگانهای داخلی را کند می کند سرما د رمقابله با تحریکات و برانگیختگی ها فعالیت های داخلی بدن را کاهش می دهد. اگر شما عضلات سخت و منقبض دارید و از اضطراب در فشار و سختی هستید یک دوش آب گرم یا وان حمام آب گرم در دستور کار شما قرار می گیرد.

اگر شما احساس خستگی یا استرس دارید شما ممکن است بی مقدمه یک دوش آب گرم یا وان حمام آب گرم بگیرید در حالی که دوش آب سرد به تقویت ذهن و بدن شما نیرو می بخشد. وقتی شما در یک استخر سرپوشیده یا وان حمام یا یک چرخش آب، زیر آب می روید یک نوعی از بی وزنی را تجربه می کنید و بدن شما از درد و رنج خلاص می شود و تسلی داده می شود. فشار دائمی جاذبه زمین از روی بدن شما خارج می شود. و همچنین جنب و جوش آب گیرنده های بساوشی پوست را تقویت می کند و سرعت گردش خون را بالا می برد و سفتی عضلات را شل و عضلات را از انقباض رها می کند.

نشانه ها:

آب درمانی و درمان گرمابی به طور عمده بدن را پرمایه تر می کند سیستم های گوارش و گردش خون را تقویت و بدن را در برابر امراض مصون می کند و درد را تسکین می دهد. توصیف نشانه  ها توسط متدهای منحصر به فرد کاربردی معین شده است.

آب به نظر می آید که قدرت بخصوصی در راندن استرس و جوان کردن بدنمان دارد. آب بر روی پوست تأثیر می گذارد و عضلات، ریه ها، قلب، معده(گوارش) و سیستم غدد درون ریز به وسیله رفلکس های اعصاب نخاعی تقویت و آرام می کند.

اثبات تأثیرات آب:

گزارش case های متعدد و مطالعات مشاهده شده و چندین مطالعات کنترلی مطالب موفقیت آمیزی در استفاده از هیدروتراپی فراهم نموده است.

در یک مطالعه بر روی 40 نفر از اشخاص در دانشگاه مینه سوتا 85% از شرکت کنندگان، حمام چرخش آب را بر حمام تعریق ترجیح داده اند هرچند که هر دو (حمام تعریق و چرخش آب) در کاهش استرس موثر بوده اند. 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد 1389ساعت 10:0 بعد از ظهر  توسط محمدتقی  | 

فلسفه طب اب درماني :
اين روش يک خانه تکاني قطعي براي بدن است و موجب نظافت کامل تمام دستگاهها وتمام سلولهاي بدن مي گردد وعوامل بيماري را بکلي بيرون مي ريزد وبر دو اصل استوار است :
اصل يکم - در اثر خوردن غذاهاي گوناگون مقداري غذا از دستگاه هاضمه مي گذرد وصرف سلولهاي بدن نمي شود بلکه در زير پوست بدن واطراف قلب وساير مراکز حساس تن بعنوان ذخيره باقي مي ماند وهمينها هستند که پس از مدتي توليد عفونتهاي گوناگون کرده وسبب بروز بيماريهاي مختلف مي شوند وهر اندازه درجه عفونت وميزان مواد اضافي بيشتر باشد بيماري شديدتر خواهد بود واين بيماريها نامهاي تازه اي به خود خواهند گرفت ولي اصل وريشه همه اين بيماريها يکي است وان نمو ميکروبها و ويروسها است زيرا زندگي انها تنها در محيطي ممکن است که داراي سموم ومواد غذايي زائد بوده باشد .
اصل دوم
- براي معالجه بيماريها واز بين بردن ميکروبها بايد قبل از هر چيز اين سموم انباشته شده را بيرون ريخت واين در صورتي ممکن است که براي مدتي بين 10 الي 40 روز غذا به بدن نر سانيم وتنها اب بياشاميم در اين صورت بدن خود بخود مواد غذايي وعفوني وزباله هاي انباشته شده را از ذخيره گاهها بيرون اورده ومصرف مي کند تا هنگامي که ان کثافات تمام گردد و ان وقت ريشه بيماري کنده مي شود.

مزيتهاي طب اب درماني :
اين طب امتيازاتي بر ساير روشهاي درماني دارد که به 6 مزيت ان اشاره مختصري مي گردد .
1- درمان طبيعي - در طب اب درماني بيماري بطور کاملا طبيعي و با استفاده از اب خالص درمان مي شود ولي در ساير روشها از داروهاي سمي وشيميايي استفاده مي شود که اثرات منفي وضررهايي بر روي سلولها وبافتهاي حساس بدن مي گذارند وبدن در برابر ان داروهاي سمي واکنش نشان مي دهد وبيماريهاي ديگر را تحريک مي نمايد وهمچنين موجب مسموميت تدريجي جسم مي شوند .
2- درمان فراگير -در طب اب درماني بيماريهاي متعدد در جسم انسان درمان مي شوند زيرا در اين طب تمام اجزاء ودستگاههاي بدن از عوامل بيماري پا کسازي مي شوند ولذا بيماريهاي متعدد بطور يکجا درمان مي شوند ولي در ساير روشهاي درماني معالجات فقط بهمان بيماري اختصاص مي يابد که براي درمان ان تلاش مي شود .
3- درمان ريشه اي - در طب اب درماني بيماري بطور ريشه اي درمان مي شود زيرا فرايند طب اب درماني مقابله با ريشه هاي بيماري است وان ريشه ها سموم وذخاير انباشته شده مي باشند که به روش اب درماني تمام اين ريشه هاي عامل بيماري کنده شده ودفع مي شوند.
4- درمان يک نوبتي - در طب اب درماني بيماري در يک نوبت ودر مدت زمان بين 10 الي40 روز درمان مي شود ولي در ساير روشها درمان در مدتهاي طولاني وگاهي سالها طول مي کشد .
5- نظافت وپاکسازي عميق جسم -در طب اب درماني کل سيستم بدن يعني تمام سلولها-بافتها-عصب ها-مفاصل- دستکاه گوارش و...... شستشو ونظافت مي شوند وسموم و زباله ها وذخاير انباشته شده که عامل رشد ونمو ميکروبها وويروسها وعوامل بيماري زا هستند از جسم خارج مي شوند وهيچ روش ديگري اين قابليت نظافت و شستشوي عميق جسم انسان را ندارند .
6- باز سازي جسم - امتياز بسيار مهم طب اب درماني علاوه بر ساير مزايا باز سازي جسم فرسوده وخسته است زيرا در طب اب درماني به تمام سلولهاي پير و فرسوده حمله مي شود و انها را از جسم خارج مي نمايد وانسان تولدي ديگر مي يابد و با خروج سلولهاي مريض وکهنه وفرسوده و همچنين شستشوي سلولهاي سالم بافتهاو عصب ها و ساير اجزاءودستگاههاي بدن انسان به سوي سلامتي و نشاط وشادابي و طراوت جسم باز مي گردد و مکانيسم شستشوي کل سيستم بدن امتياز بسيار خاص طب اب درماني است و حيات دوباره به انسان مي دهد چناچه خداي بزرگ مي فرمايد: وجعلنا من الماء کل شيء حيء - سوره انبياء ايه 30 (و همه چيز را بواسطه آب زنده گردانيديم).

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم خرداد 1389ساعت 5:37 بعد از ظهر  توسط محمدتقی  | 

آب یخ زده در بطری

 ما از راه‌های مختلفی آب بدن خود را تامین می‌کنیم: نوشیدن نوشیدنی‌‌ها، مصرف مواد غذایی مختلف و فعل و انفعالات درون بدن.

از جمله نوشیدنی‌‌ها، آب معدنی‌‌ است که در سال‌‌های اخیر جایگاه زیادی بین مردم پیدا کرده است.

با توسعه صنایع بسته‌بندی، استفاده از بطری‌‌های ساخته شده از پلی‌وینیل‌کلراید (PVC)، پلی‌اتیلن (PET) و ترکیباتی از این قبیل در صنایع غذایی افزایش یافته است.

آب‌‌های معدنی از جمله محصولاتی هستند که در قالب این بطری‌‌های پلاستیکی به بازار عرضه می‌شوند.

آب داخل بطری‌‌ها این اطمینان خاطر را به مصرف ‌کننده می‌دهد که محصولی سالم را مصرف می‌کند، ولی آیا همیشه این چنین است؟

با دكتر سید ضیاءالدین مظهری، رئیس انجمن تغذیه ایران، گفتگویی در همین زمینه ترتیب داده‌ایم:

آقای دکتر بفرمایید چرا مردم آب بطری‌‌ها را به دیگر آب‌‌های موجود ترجیح می‌دهند؟

از دیدگاه مصرف ‌کننده، آب بطری طعم و مزه بهتری نسبت به آب لوله کشی دارد که ‌این مسئله می‌تواند به دلیل محتوای املاح و نوع فرآیند تولید آن باشد. سبک بودن این نوع ظروف و سهولت حمل آن از دیگر مزیت‌‌های این نوع آب‌‌هاست.

برای ضد عفونی کردن این نوع آب‌‌ها از روش کلرزنی استفاده نمی‌شود، بلکه از روش‌‌هایی مثل اشعه مادون قرمز، فیلتراسیون و روش ضد عفونی کردن با ازن استفاده می‌شود. این روش‌‌ها بدون اینکه طعم خاصی در آب ایجاد کنند، با کیفیت مناسبی محتوای میکروبی آب را از بین می‌برند.

بسیاری از انواع آب‌‌های بطری که به آب‌‌های معدنی نیز معروف هستند، محتوای املاح بالایی دارند. کلسیم، منیزیم و دیگر املاحی که در این نوع آب‌‌ها وجود دارند می‌توانند تا حدودی تامین کننده نیاز‌‌های بدن به‌ این نوع املاح باشند.

استفاده از آب‌‌های بطری با چه خطراتی همراه است؟

محتوای فلوراید بیشتر آب‌‌های بسته‌بندی شده در بطری پایین است، در حالی که ‌این ماده برای حفظ سلامت دندان‌‌ها و استخوان‌‌ها ضروری است و آب لوله کشی منبع مناسبی برای تامین آن است.

منابع تامین این آب‌‌ها، به ویژه انواعی که از آب‌‌های پایین دست تهیه می‌شوند(یعنی از سر چشمه یا قنات جمع آوری نمی شوند)، در معرض آلوده شدن با انواع آفت‌کش‌‌ها هستند. بسته‌بندی کردن آب داخل بطری این اطمینان را به مصرف‌کننده می‌دهد که محصولی سالم را مصرف می‌کند.
نوشیدن آب معدنی

این در حالی است که ممکن است بعضی از محصولات از کیفیت کافی و استاندارد لازم برخوردار نباشند و تولیدکنندگان آنها، بسیاری از استاندارد‌‌ها را رعایت نکرده نباشند. بعضی از این محصولات از محتوای سدیم، نیترات، نیتریت، سرب، کادمیوم و جیوه بالایی برخوردارهستند، به‌عنوان مثال در بعضی موارد مقدار سدیم آنها بیش از 10 میلی‌گرم در لیتر است و با توجه به‌ اینکه دریافت سدیم، نیترات و نیتریت به دلیل استفاده از غذا‌‌های حاضری معمولا در رژیم غذایی افراد بالاست بنابراین توصیه می‌شود، هنگام خرید آب های معدنی به برچسب آنها دقت زیادی شود.

نوع بسته‌بندی این محصولات نیز می‌تواند به دو صورت زیر سلامتی افراد را تهدید کند:

1) استفاده از بطری‌‌های نامرغوب و غیراستاندارد

2) وارد شدن ترکیبات پُلیمری مورد استفاده در ساخت ظروف پلاستیکی PVC و PET به داخل آب که می‌تواند سرطان‌زا باشد. در دمای بالاتر ورود این مواد به داخل آب شدت بیشتری پیدا می‌کند و هرچه از زمان تولید محصول بیشتر گذشته باشد، میزان بیشتری از این مواد در آن حل خواهد شد.

بنابراین توصیه می‌شود هنگام خرید آب معدنی، به زمان تولید و ترکیبات آن دقت کرده و آب معدنی را در محل مناسبی نگهداری کنید.

یخ بستن یا فریز کردن آب درون بطری مشکلی ایجاد می‌کند؟

یخ بستن آب درون بطری موجب ایجاد ترکیبات سرطان‌زا می‌شود و نباید درجه خنک کردن بطری تا میزان یخ بستن آب آن کاهش پیدا کند.

نظر شما در رابطه با پر کردن مجدد بطری‌‌های آب معدنی با آب‌‌های شهری یا موادی مثل آب‌غوره، آب‌لیمو و نگهداری آنها در یخچال چیست؟

در این موارد تاکید می‌کنیم نه تنها از این بطری های پلاستیکی برای خنک کردن و یخ بستن آب معمولی استفاده نشود، بلکه از نگهداری موادی که خواص اسیدی یا بازی دارند مثل آب‌غوره، آب‌لیمو و سرکه خودداری شود، زیرا این مواد با دیواره بطری واکنش هایی می دهند که خطرآفرین و سرطان‌زاست.

در بسیاری از مغازه‌‌ها، آب‌‌های معدنی پشت شیشه‌‌ی مغازه طوری قرار گرفته‌اند که در معرض تابش مستقیم آفتاب هستند. در این موارد مشکلی ایجاد نمی‌شود؟

گرما و تابش مستقیم نور آفتاب، واکنش بین محتویات بطری(مثل آب، آبمیوه، مایع شربت و ...) و دیواره آن را افزایش می‌دهد که ‌این امر موجب انتقال ترکیبات دیواره بطری به درون مواد داخل آن و در نتیجه افت کیفیت و فساد مایعات می گردد.

چرا بعضی از مواقع به آب بطری‌‌ها، گاز دی‌اکسیدکربن اضافه می‌کنند؟

با افزایش گاز دی‌اکسیدکربن، آب خوش‌خوراک تر می‌شود، منتها استفاده از این آب‌‌های گازدار خالی از اشکال نیست. از یک طرف موجب صدمه به مینای دندان می‌شوند و از طرف دیگر برای افرادی که بیماری ریفلاکس (ترش کردن غذا) یا نفخ معده دارند، مضر است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم خرداد 1389ساعت 4:47 بعد از ظهر  توسط محمدتقی  | 

آب

 - افزایش انرژی بدن

شما در بسیاری از مواقع بدون اینکه کاری انجام داده باشید، احساس خستگی می کنید، علت این خستگی ممکن است کمبود آب بدن باشد. آب باعث انتقال اکسیژن و سایر مواد غذایی به سلول های بدن می شود و کمبود آن باعث اختلال در رسیدن این مواد به سلول ها می شود.

اگر بدن شما به اندازه ی کافی پر آب باشد، قلب شما نیز مجبور نیست برای رساندن خون به نقاط مختلف بدن، با شدت بیشتری کار کند.

۲- حفظ تناسب اندام

اگر به دنبال کاهش وزن هستید، بدانید که آب باعث افزایش متابولیسم بدن می شود و باعث می شود احساس سیر بودن به شما دست دهد. بنابراین سعی کنید به جای نوشیدن نوشیدنی های پر کالری، آب بنوشید.

همچنین چنانچه شما یک لیوان آب یخ بنوشید، بدن شما بایستی این آب را گرم کند، در نتیجه مقداری از این گرمای مورد نیاز را از سوزاندن چربی ها به دست می آورد.

۳- کاهش استرس

۸۵ درصد بافت مغز را آب تشکیل می دهد. به هنگام تشنگی، بدن و مغز، برای انجام فعالیت های خود با فشار و استرس مواجه می شوند. برای کاهش سطح استرس، همیشه به هنگام کار یک لیوان آب بر روی میز خود داشته باشید و یا به هنگام ورزش، یک بطری آب به همراه داشته باشید، تا با استرس کمتری به فعالیت بپردازید.

۴- جلوگیری از گرفتگی عضلات

نوشیدن آب باعث می شود که عضلات کمتر دچار گرفتگی شوند و اکسیژن رسانی کافی و پاک سازی سموم از آن ها راحت تر انجام شود. همچنین آب به عنوان یک روان کننده در مفصل ها عمل می کند. هنگامی که بدن شما آب کافی داشته باشد، می توانید با قدرت بیشتر و با مدت زمان بیشتری کارهای بدنی را انجام دهید.

۵- تغذیه پوست

خطوط ریز و شیارهای پوست به هنگام کمبود آب، بیشتر و عمیق تر می شوند. نوشیدن آب باعث چاق تر شدن سلول های پوستی و کاهش چین و چروک و جوان کردن پوست می شود. همچنین آب باعث بهبود بخشیدن به جریان خون در پوست می شود و پوست را از وجود ناخالصی ها پاک می کند و امکان تغذیه بهتر پوست را فراهم می کند.

۶- بهبود کارکرد دستگاه گوارش

آب نیز همانند فیبرها باعث بهبود کارکرد دستگاه گوارش می شود. آب باعث تسهیل حرکت محتویات دستگاه گوارش در طول مسیر آن می شود. همچنین جذب بعضی از مواد معدنی از دستگاه گوارش با کمک مولکول های آب انجام پذیر است.

۷- کاهش خطر ابتلا به سنگ های کلیه و مثانه

با کاهش نوشیدن آب، خطر ابتلا به سنگ های مجرای ادراری افزایش می یابد. آب باعث رقیق کردن نمک ها و مواد معدنی موجود در ادرار می شود و مانع از تشکیل کریستال های سنگ های مجرای ادراری می شود. سنگ های کلیه و مثانه در ادرار رقیق نمی توانند شکل بگیرند، بنابراین خطر ابتلا به این عارضه های دردناک کاهش می یابد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم خرداد 1389ساعت 4:43 بعد از ظهر  توسط محمدتقی  | 

آب درمانی در قرآن

آب درمانی

شاید خواننده عزیز با دیدن عنوانی که در صدر نوشتار حاضر به چشم می خورد، اندکی شگفت زده شود که مگر آب هم می تواند خاصیت درمانی داشته باشد.

حیرت و شگفتی او افزون خواهد شد وقتی ادعا شود قرآن، این روشنای هر تاریکی، نیز بر این امر صحه گذارده و تلویحا آن را پذیرفته است.

پیش از بررسی و تبیین دیدگاه قرآن در این باب، اشاره ای گذرا به چیستی و تاریخچه "آب درمانی"، ضروری می نماید.

چیستی "آب درمانی"

در یک تعریف ساده، هرگونه معالجه و مداوا به کمک آب را "هیدروپاتی"

(Hydropathy) یا "آب درمانی" می گویند.

امروزه، آب درمانی روشی نوین، مجرب، و تایید شده در درمان پاره ای از بیماریهاست. این روش درمانی دارای فلسفه عمیقی است که از شعور ذاتی پدیده های عالم هستی پیروی می کند.

آب درمانی بر درمان طبیعی بیماریها (طبیعی درمانی)، و اصل نظافت و پاکسازی عمیق جسم از تمام سموم و عوامل بیماری‌زا استوار است و بیمار به صورت کاملاً طبیعی و بدون استفاده از هیچ داروی شیمیایی و یا اعمال جراحی درمان می شود؛ خصوصاً بیماریهای لاعلاجی مانند پسوریازیس (نوعی بیماری پوستی) که پزشکی رایج این بیماری را رسماً غیر قابل علاج اعلام نموده است.

قران کریم برای درمان بیماری جسمانی حضرت ایوب علیه السلام، به وی امر می کند تا پایش را به زمین کوبیده، آنگاه چشمه ساری جاری خواهد شد که می تواند با شستشو در آن و نوشیدن از آن، سلامتی خویش را باز یابد.

البته از دیدگاه دانش پزشکی امروز:

"هیدروتراپی اغلب به شیوه ای از معالجه گفته می شود كه در آن اجرای حركات و نرمشهای خاص در آب مورد نظر باشد. اساس این نوع معالجه سبك شدن بدن هنگام غوطه وری در آب است و به همین دلیل است كه بیمار قادر است با صرف نیروی كمتر عضلات و اندامهای خود را به حركت در آورد و همچنین چون فشار بدن روی مفاصل كاهش می یابد در اجرای حركات نیز درد كمتری احساس می شود. علاوه بر اینكه آب با خاصیت نشاط انگیزی و فرح بخشی كه دارد ، شوق لازم برای تمرین تكرار و اجرای حركات را ایجاد می کند.

 " تمام آفریده های هستی به آب نیاز دارند، و خون که مایه اصلی حیات انسان است نیز 70درصد از آب و 30درصد از املاح گوناگون می باشد و ملاحظه می کنید که آب اصل حیات می باشد و این اب برای درمان بیماریها هم مفید است، زیرا در داروهای شیمیایی اعم از قرصها، کپسولها، سرمهای گوناگون، آمپولها،به نوعی از ترکیبات آب استفاده شده است و گیاهان گوناگون که خواص دارویی دارند، باز هم اساس آن گیاهان از آب است و سایر مکاتب درمانی مانند شکوفه درمانی، لجن درمانی، گیاه درمانی، هومیوپاتی، رنگ درمانی نیز محتاج به آب هستند، و آب در آن روشهای درمانی نیز وجود دارد، و اما علاوه بر همه آنچه بیان شد آب به تنهایی و بدون هیچ ترکیبی با سایر چیزها، در درمان بیماریهای بسیار سخت نقش مهمی دارد، و برای نظافت از سموم و ذخایری که برای بدن بسیار مضر است، تنها راه می باشد، و آب درمانی شیوه ای نوین و بسیار عالی در درمان است." 

تاریخچه ی " آب درمانی"

"معالجه و مداوا با آب، از قرنها پیش به عنوان یك شیوه پذیرفته شده علمی در پزشكی به كار گرفته می شود ودر میان مردم بصورت تجربی و با استفاده از آبهای معدنی رواج داشته است. درمان با آب در یونان وروم باستان و چین سابقه ای طولانی دارد. از قرن 18 استفاده از آب در پزشكی رواج یافت و اصطلاح "هیدروتراپی" متداول گشت ودر قرن 19 اولین مطب آب درمانی در اروپا گشایش یافت. در قرن بیستم خواص آب و مداوا توسط آب گرم و سرد اثبات شد. نتایج تحقیقات نشان می داد ، آب وسیله ای بسیار مؤثر و قطعی در بهبود برخی بیماریها یا تخفیف و حتی ریشه كن كردن دردهای عضلانی و مفاصل ، مداوای نارسائیهای جسمی، سرعت بخشیدن به كاهش طول دوران نقاهت ناشی از صدمات استخوانی ، تقویت عضلات، به كار گیری عضلات غیر فعال، تسریع گردش خون در عروق و حتی تسكین بیماران روحی و روانی و... می باشد."
آب درمانی

روشهای "آب درمانی"

هیدروتراپی به روشهای مختلفی انجام می شود؛ که شایعترین آنها عبارتند از:

1. پرهیز از تمام غذاها و آشامیدن آب خالص برای یک دوره زمانی مشخص

2. استحمام و شستشو در آب

3. انجام پاره ای حرکات و ورزشهای آبی

4. در برخی روشها، به كمك دوش از سوراخهای ریز آن، آب با فشار به اعضاء و اندامها برخورد می کند و باعث تحریك اعصاب، حركات عضلات و تسهیل جریان خون در عروق می شود.

قرآن و "هیدروتراپی"

قران کریم در خلال داستان حضرت ایوب علیه السلام، به این شیوه درمانی تلویحا اشاره و آنرا تجویز کرده است.

ماجرا به اختصار از این قرار است که وی داراى اموال و فرزندان و امكانات بسیار بود و همواره خدا را سپاس مى‏گفت. شیطان به خداوند عرضه داشت كه اگر ایّوب را شاكر مى‏بینى به خاطر نعمت فراوانى است كه به او داده‏اى، اگر این نعمت‏ها از او گرفته شود او بنده‏ى شكرگزارى نخواهد بود.

خداوند به شیطان اجازه داد بر دنیاى ایّوب مسلّط شود. او ابتدا اموال و گوسفندان و زراعت‏هاى ایّوب را دچار آفت و بلا كرد امّا تأثیرى در ایّوب نگذاشت. سپس بر بدن ایّوب سلطه یافت و او چنان بیمار گشت كه از شدّت درد و رنجورى اسیر بستر گردید، امّا با این حال از مقام شكر او چیزى كاسته نشد.

چون ایّوب از این امتحان سخت الهى به خوبى برآمد، خداوند دوباره نعمت‏هاى خود را به او بازگرداند و سلامت جسمش را بازیافت.( نک: تفسیر نمونه، ذیل آیه 43سوره صاد)؛ به این ترتیب که به وی فرمان داد که: ارْكُضْ بِرِجْلِكَ  هَذَا مُغْتَسَلُ  بَارِدٌ وَ شَرَاب ( پاى به زمین زن (زد و چشمه آبى پدید آمد، گفتیم) این آبى است سرد براى شستشو و نوشیدن (در آن شستشو كن و از آن بیاشام تا از هر درد و الم بیاسایى). (صاد/42)

اهل لغت (مغتسل ) را دو گونه معنا کرده اند:

1. آبی که در آن غسل کنند.2. محل شستشو

نکته اول:

اتصاف این آب به وصف" بارد" (خنک) می تواند اشاره ای باشد به خواص و تاثیر بیماری زدایی آب سرد، چنانکه یافته های پزشکی امروز نیز بر آن تاکید می ورزد.

نکته دوم:

از کلمه" شراب"(آشامیدنی) نیز می توان دریافت که علاوه بر شنا و پا کوبیدن در آب سرد، نوشیدن آن نیز می تواند دارویی شفابخش برای پاره ای برای بیماری های جسمی و پوستی باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم خرداد 1389ساعت 4:34 بعد از ظهر  توسط محمدتقی  | 

مراحل آزمون و ارزشیابی متقاضیان

دریافت کارت مربیگری درجه سه هیدروتراپی

به روش نوین از موسسه مهر

1.       آزمون مربیگری در دو مرحله و به صورت شرکت در دوره تئوری و عملی و آزمون کتبی و عملی می باشد.

2.       سوالات آزمون کتبی در زمینه های دروس

الف) فیزیولوژی ورزشی        ب) شیمی استخر               ج) حرکات اصلاحی             د) فن بیان                       ک) علم تمرین ه) آناتومی               و) حرکت شناسی               ز) بیومکانیک                    ح) کمک های اولیه                              ق) کتاب مربی گری موفق آموزش داده شده طی دوره می باشد.

3.       اعلام نتیجه آزمون یک هفته بعد از آزمون اعلام که شرکت کنندگان می توانند جهت اطلاع به سایت www.hydrotherapyrey.blogfa.com   مراجعه نمایند.

4.       شرط قبولی در آزمون کسب حداقل معدل 70 از 100 می باشد.

50%عملی و 50% تئوری

5.       چنانچه قبول شدگان در آزمون حد نصاب نمره قبولی را کسب ننمایند، در فاصله شش ماه بعد می توانند اقدام نمایند.

6.       هر دو سال یکبار کارت مربیگری توسط موسسه تمدید می شود و مربیان باید جهت تمدید کارت خود در کلاس های باز آموزی شرکت نمایند.

شرایط عمومی و اختصاصی

1.       تابعیت ایران.

2.       مسلمان و پیرو یکی از اقلیت های دینی شناخته شده و ملزم به پیروی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3.       دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی و فرهنگی و نداشتن سوء پیشینه کیفری و برخورداری از حسن شهرت

4.       دارا بودن مدراک تحصیلی مرتبط

5.       عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن سلامت جسمی و روحی در طول فعالیت آموزش به تشخیص مراجع مورد تأیید موسسه.

6.       دارا بودن برگه پایان خدمت وظیفه عمومی یا فعالیت دائم برای آقایان

7.       دارا بودن حداقل 25 سال سن .

8.       داشتن کارت مربی گری درجه سه شنا

نحوه تنظیم فرم درخواست ثبت نام

باتوجه به این که مندرجات فرم درخواست ثبت نام، مبنای تشکیل پرونده است و در کلیه مراحل آزمون و صدور کارت مربی گری مورد استناد قرار می گیرد، لذا داوطلبان باید در تکمیل آن نهایت دقت را معمول دارند و تأکید می شود فرم درخواست ثبت نام توسط خود داوطلب تکمیل گردد. چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام تا صدور کارت مربی گری مشخص شود که اظهارات داوطلبان در فرم درخواست ثبت نام با مدارک آنان مانند شناسنامه، مدارک تحصیلی و غیره مغایرت دارد، مدارک ناقص تلقی شده و مورد بررسی قرار نمی گیرد مسئولیت عواقب آن به عهده متقاضی خواهد بود.

 

شرایط دریافت کارت مربی گری بدون شرکت در آزمون کتبی

(برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس تربیت بدنی و بالاتر واجد شرایط)

1.       دارندگان مدراک تحصیلی کارشناسی تربیت بدنی و بالاتر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با معدل حداقل 14 در رشته های تربیت بدنی و گرایش های مختلف، متناسب با نیاز در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آئین نامه، پس از طی مرحله عمومی و مورد تأیید کمیته اجرایی برای آنها کرات مربی گری صادر می گردد.

2.       تطبیق اصل و کپی مدرک تحصیلی متقاضیات کارت مربی گری بدون شرکت در آزمون تئوری و استعلام دریافت تأییدیه و گواهی ارزش تحصیلی به عهده کمیته اجرایی می باشد.

تبصره: کارشناسان تربیت بدنی از داشتن کارت مربی گری درجه سه شنا معاف می باشند.

گزارش مراحل کاری اداره آزمون

آزمون در دو مرحله صورت پذیرد. ابتداء دانش علمی متقاضیان در قالب آزمون تئوری ( کتبی) سنجیده می شود. حد نصاب لازم در این مرحله کسب امتیاز 50% می باشد. سوالات این مرحله بر اساس استانداردهای مهارت آموزشی موسسه به صورت 4 گزینه ای می باشد، آن دسته از داوطلبان که بتوانند حد نصاب لازم را در این مرحله کسب نمایند حداکثر تا یک هفته بعد از برگزاری آزمون کتبی و اعلام نتایج قطعی به مرحله دوم که آزمون به صورت عملی است معرفی می شوند. برگزاری آزمون عملی به صورت کمیته هایی که شامل مسئول کمیته اجرایی و متخصص در رشته هیدروتراپی می باشد به طور همزمان در یک روز معین اجراء می شود. در این مرحله نیز اعضای کمیته آزمون عملی یک نمونه پروژه بر اساس استاندارد طراحی نموده و جهت اجراء در اختیار کارآموزان و متقاضیان آزمون قرار می دهند تا نسبت به انجام آن اقدام نمایند. حد نصاب قبولی در این مرحله کسب امتیاز 70% می باشد. داوطلبانی که بتوانند در نهایت در هر دو مرحله آزمون یعنی تئوری و عملی موفق شوند و حد نصاب های لازم را کسب نمایند؛ از طرف موسسه هیدروتراپی ری (مهر) به آنها گواهی نامه مربی گری اعطاء می شود.

معدل= نمره کتبی × 25% ₊ نمره کتبی × 75% = ؟

کسب حد نصاب حداقل 70% در معدل شرط لازم و کافی برای صدور گواهی نامه می باشد. اگر فردی در آزمون کتبی قبول و در آزمون عملی مردود گردد، این فرد تا شش ماه دیگر می تواند فقط در آزمون عملی مجدد شرکت نماید. (با حفظ نمره کتبی) در صورت مردودی مجدد نمره کتبی نیز خود به خود حذف می شود، اگر فردی در آزمون کتبی مردود گردد، بودن هیچ گونه محدودیتی می تواند در آزمون دوره بعد با در نظر گرفت شرایط و ضوابط موجود شرکت نماید.

ثبت نام

متقاضیان آزاد معمولأ 15 روز قبل از برگزاری آزمون، در واحد پذیرش انجام می گردد. متقاضیان می توانند با مدارک ذیل پس از کسب اطلاع از ثبت نام در رشته مورد نظر به واحد پذیرش مراکز به تفکیک خواهران و برادران مراجعه و ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.

1.       2 قطعه عکس 3×4 پشت نویسی شده (زمینه سفید- تمام رخ- جدید)

2.       یک برگ کپی شناسنامه.

3.       یک برگ کپی کارت ملی

4.       یک برگ کپی پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل

5.       یک برگ فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی بر اساس استاندارد رشته مربوطه

6.       اصل فیش واریزی به شماره حساب 0302263508008سیبا به مبلغ 1000000 ريال قابل پرداخت در اکثر شعب بانک ملی

با توجه به این که مدارک فوق برای ثبت نام ضروری می باشد، لذا در صورت عدم ارائه یکی از مدارک فوق الذکر، ثبت نام صورت نخواهد گرفت.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم خرداد 1389ساعت 4:27 بعد از ظهر  توسط محمدتقی  | 

هیدروتراپی(آب درمانی):

حرکت درمانی در آب، تلفیقی از تمرین در آب و فیزیوتراپی است. رویکرد درمانی جامعی است که از تمرینات آّبی طراحی شده و برای کمک به توانبخشی وضعیت های گوناگون استفاده می کند. «هیپرتراپی» به معنای آب درمانی در گذشته توسط ایرانیها، مصریها، یونانیها و ژآپنی ها، با توجه به خواص درمانی آّب به فراوانی مورد استفاده قرار می گرفت. شاید آسانترین، راحت ترین، و ارزانترین وسیله ای که عموم مردم برای رفع خستگی، کسالت و بدست آوردن آرامش و راحتی از آن استفاده می کنند. آب میباشد. آب درمانی، یک روش عامه پسند است. و برخلاف اکثر روش های دیگر رفع خستگی عضلانی با رضایت و خشنودی توأم می شود. مزایا و خصوصیات استفاده از آب درمانی برای تسکین دردها و آفرینش آرامش، یعنی در موارد درمانی و رفع خستگی و به دست آوردن آرامش جسمانی- روحی متعدد است د ردسترس بودن آن برای همه ارزان بودن نسبت به روش های دیگر اندازه گیری درجه حرارت آب به آسانی، سبک شدن وزن تا سه برابر، نسبت به خشکی و عامه پسند بودن آن برای همه از جمله مزایای آب درمانی است.حرکت درمانی آب رویکردی بدیع برای درمان در آب است که اتکا به نفس را در میان بیماران افزایش می دهد، به زمان کاری کمتری نیاز دارد و حداکثر استفاده را از استخر در مقایسه با برنامه های سنتی آن خواهد داشت.

موارد کاربرد آب درمانی:

1.       کاهش درد و گرفتگی عضلات

2.       ریلاکستیشن

3.       حفظ و افزایش دامنه حرکتی اندامها

4.       بازآموزی فعالیت عضلات فلج

5.       تقویت عضلات

6.       پیشرفت دادن حرکات جهت راه رفتن

7.       افزایش گردش خون و بهبود تغذیه بافت ها

8.       افزایش درجه حرارت بدن

9.        افزایش میزان فعالیت قلب

در آرتروز مفاصل ران و زانو کمر درد و آسیب های بافت عضلانی فلج اندامها و غیره با استفاده از آب درمانی درد کاهش یافته و حرکت مفاصل وی راحت تر انجام شده و دامنه حرکات مفاصل افزایش می یابد. در آب درمانی اثرات تمرین طولانی تر بوده. تعداد عضلات مفصل و مفاصل متحرک نیز بیشتر هستند

            موارد عدم استفاده از آب درمانی :

1.        بی اختیاری در کنترل ادرار و مدفوع

2.        اختلالات قلبی – ریوی شدید، اختلالات هوشی شدید

3.        زخم بازو و عفونت های شدید پوست، قارچ پا و کچلی

4.        عفونت های دستگاههای فوقانی تنفس

5.        التهابات گوش و جراحات گلو

6.        آنفولاآنزا، عفونت های روده بزرگ

7.        تیفوئید،و با، فلج اطفال و اسهال خونی

هر برنامه تمرینی با اجزاء ویژه ای سازماندهی می شود:

  1.     گرم کردن
  2.      کشش
  3.      قدرت و استقامت عضلات

موارد مختصری از فواید آب درمانی:

  1.      درمان عارضه شانه و کمربندشانه ای
  2.      مشکلات ستون مهره ای
  3.    مشکلات مچ پا و پا
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم دی 1388ساعت 8:52 بعد از ظهر  توسط محمدتقی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

هرچیززنده ای را ازآب قراردادیم.                                       قرآن کریم

عقل سالم دربدن سالم است.                                    حضرت علی علیه السلام

به سایت روش نوین آب درمانی خوش آمدید.

                        امیدوارم همیشه درسلامتی کامل باشید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آذر 1388ساعت 10:9 قبل از ظهر  توسط محمدتقی  |